Logo Regione Autonoma della Sardegna
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO IN SARDEGNA
sardegnaricerche  ›  ...  ›  chi siamo  ›  sardegna ricerche  ›  sardigna chircas

Sardigna Chircas

 
Sardigna Chircas l’at istituida sa Regione Autònoma de Sardigna in su 1985, cun su nùmene de “Cunsòrtziu Bintunu” e at leadu su nùmene atuale in ghennàrgiu de su 2007. Cun sa Lege Regionale n. 20 de su 2 de austu 2015 l’ant mudada in agentzia regionale. S’agentzia tenet sas punnas istitutzionales de promotzione de sa chirca, de s’innovatzione e de s’isvilupu tecnològicu, de assistèntzia a sas impresas, de distributzione de servìtzios e sos obietivos de eficatzidade, atòliu, impartzialidade, semplificatzione, partecipatzione e promotzione de sas impresas e de sos organismos de chirca.

Sardigna Chircas:
- promovet sa valorizatzione, s’isvilupu, s’isperimentatzione e sa tràmuda tecnològica de sos resurtados de sa chirca;
- promovet s’isvilupu tecnològicu e sa cumpetitividade de sas impresas de sa Regione Autònoma de Sardigna;
- dat impèllida e acumprit fainas pro mandare a in antis sa chirca industriale.

Dat servìtzios a sas impresas e a sos centros de chirca pro s’isvilupu e sa valorizatzione econòmicu-cummerciale, tecnològica e organizativa de sas atividades pròprias:
- giuat e dat impèllida a sa nàschida de impresas noas innovativas, finas pro mèdiu de benefìtzios destinados a persones fìsicas;
- promovet, gestit e favoressit s’isvilupu de su Parcu iscientìficu e tecnològicu de sa Sardigna, partzidu in polos in su territòriu regionale;
- acumprit fainas de animatzione econòmica, de isparghinamentu de s’innovatzione tecnologica e de divulgatzione iscientìfica;
- sustenet sa Regione Autònoma de Sardigna in su coordinamentu de sos entes privados de chirca de emanatzione regionale;
- garantit sustennu tècnicu e amministrativu a sa Regione Autònoma de Sardigna e a àteras amministratziones pùblicas pro s’aplicatzione de normativas e pro s’acumprimentu de programmas indiritzados a sa promotzione de sa chirca, de sa tràmuda tecnològica e de sa promotzione imprendidoriale;
- acumprit fainas pro s’isvilupu de su capitale umanu innovativu e cualificadu e dat benefìtzios e giudu pro sa promotzione de sa chirca in àmbitu aziendale;
- in s’àmbitu de sas atividades istitutzionales suas cuntzedet, cunforma a sas disponibilidades proprias e a su dinare assignadu, incentivos, contributos, giuamentos, finantziamentos e benfìtzios.

Sardigna Chircas at sa sede legale in Casteddu e gestit su Parcu iscientìficu e tecnològicu de sa Sardigna chi at sas bator sedes suas in Pula (sede centrale); Macchiareddu (comune de Uta), Turri Manna (Aristanis) e S’Alighera (Tàtari).

Sardigna Chircas in prus at ufìtzios in s’AILUN, Assòtziu pro s’istitutzione de sa Libera Universidade Nugoresa.